pdf icon

Innan en medlem får börja bruka en kolonilott skriver föreningen och medlemmen under ett nyttjanderättskontrakt som stadgar parternas rättigheter och skyldigheter. 

Du kan ladda ner nyttjanderättskontraktets text som pdf genom att klicka på ikonen till vänster.

NYTTJANDERÄTTSKONTRAKT

Tullinge koloniförening, ideell förening, nedan kallad föreningen upplåter härmed till: <medlemmens namn>, nedan kallad medlemmen, nyttjanderätt till kolonilott nummer <lottnummer> om cirka <lottstorlek> m2 av föreningen arrenderat område, Backgården 6:119, Botkyrka kommun. För upplåtelsen gäller följande:

§1
Arrendetiden utgör ett år, räknat från den 1/1 till den 31/12. Denna tid förlängs med ett år i sänder, om ej uppsägning sker senast 3 månader före arrendetidens utgång. Lotten upplåtes i befintligt skick.

§2
Årsavgiften beslutas på årsmötet och skall betalas senast 28 februari varje år. Första året betalas också inträdesavgiften och nyckeldepositionen.

§3
Medlemmen får icke, utan föreningens medgivande, åt annan person upplåta nyttjanderätten till lotten.

§4
Önskar medlemmen överlåta nyttjanderätt enligt §3 ska skriftlig anmälan göras till styrelsen, som besvarar medlemmens begäran senast en månad efter det att medlemmens skriftliga anmälan mottagits.

§5
Lotten ska vara iordningställd och vårstädad senast 31 maj. Plantering av buskar och högre växter får ej ske till olägenhet för granne. Medlem är skyldig att hålla lotten i vårdat skick.

§6
Föreningen fritager sig och Botkyrka kommun från ansvar för skada som icke förorsakats genom åtgärd från föreningens, kommunens eller dess befattningshavares sida.

§7
Medlemmen medger att Botkyrka kommun eller den som har kommunens uppdrag eller tillstånd, får draga fram och vidmakthålla ledningar och erforderliga infästningsanordningar i eller över lotten. Medlemmen erhåller ingen ersättning för detta intrång, däremot för direkta skador på planteringar på lotten.

§8
Medlemmen är skyldig att lämna representanter för föreningen eller Botkyrka kommun begärda upplysningar och tillfälle till besiktning av lotten för kontroll och tillsyn.

§9
Arrenderätten är förverkad enligt bestämmelserna i lägenhetsarrendelagen om arrendatorn bryter mot denna och föreningen är berättigad att uppsäga detta avtal med omedelbar verkan,

a) om medlemmen dröjer med erläggande av arrendeavgiften 14 dagar utöver förfallodagen.
b) om lotten vanvårdas.
c) om lotten nyttjas till annat ändamål än koloniträdgård.
d) om åverkan sker på lotten eller allmänna anläggningar.
e) om medlemmen ej rättar sig efter föreningens stadgar och andra föreskrifter.

Om medlemmen förbrutit sig i ringa omfattning, enligt ovan, må medlemmen tillställas en varning och ej skiljas från arrendet.

§10
Sker uppsägning, enligt §9, är medlemmen skyldig att lämna kolonilotten inom 14 dagar.

§11
Detta kontrakt får icke intecknas.

§12
Nyttjanderättskontraktet är godkänt av Botkyrka Kommun. Kontraktet är upprättat i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.