pdf icon

Stadgarna blev antagna på ordinarie årsmöte den 26 mars 1985 och reviderades den 22 april 1998 och den 21 april 2004.

Du kan ladda ner en pdf med föreningens stadgar genom att klicka på ikonen till vänster.

NAMN OCH ÄNDAMÅL

§ 1
Föreningens namn är Tullinge koloniförening.

§ 2
Föreningen som av Botkyrka kommun arrenderar mark benämnd BACKGÅRDEN 6:119 har till ändamål att upplåta det arrenderade området i lotter till medlemmar för att brukas som odlingslotter, att stärka samhörighetskänslan mellan föreningsmedlemmar, att främja medlemmarnas intresse för koloniträdgårdsverksamhet, samt att ansvara för skötsel och underhål av de anläggningar föreningen och dess medlemmar nyttjar oavsett om dessa äggs av jordägaren eller föreningen.

§ 3
Föreningen skall följa den kommunala renhållningsordningen.

MEDLEMMAR

§ 4
Till medlem i föreningen kan antagas boende inom Botkyrka kommun – eller, om det inte finns köande kommunmedlemmar, boende inom Stockholms län.

§ 5
Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen.

§ 6
Nyttjanderätt till kolonilott grundas uteslutande på det särskilda avtal som upprättas mellan förening och medlem.

§7
Den till vilken nyttjanderätten till lotten övergått på grund av bodelning eller arv kan i den avlidnes ställe inträda som medlem i föreningen. Samma gäller om någon genom testamente erhåller nyttjanderätten.

§ 8
Medlem kan uteslutas av styrelsen
a) om medlem inte senast en månad efter förfallodag betalt fastställda avgifter
b) om medlem bryter mot bestämmelser i avtalet om nyttjanderätt mellan medlem och förening samt
c) om medlem inte i övrigt följer dessa stadgar eller utfärdade ordningsföreskrifter
Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen, skall han skriftligen varnas av styrelsen. Om medlem inte rättar sig senast 14 dagar efter det han fått del av varningen, har styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Utesluten medlem återfår inte till föreningen erlagda avgifter och har inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

§ 9
Medlem är skyldig att senast 28 februari varje år betala den årsavgift och arrendeavgift som årsmötet beslutar.

§ 10
Skulle extra avgifter erfordras för föreningens verksamhet skall sådana beslutas av stadgeenligt utlyst föreningsmöte.

STYRELSEN

§ 11
Styrelsen skall planera och leda föreningens verksamhet mellan årsmöten. Information till medlemmarna om verksamheten skall föras ut regelbundet på lämpligt sätt. Under odlingssäsongen kan det vara tillräckligt med anslag på informationstavla.

§ 12
Föreningens angelägenheter sköts av en på årsmöte vald styrelse om minst fem ledamöter. Styrelseledamöterna väljs – om möjligt – på två år. Mandattiden skall – om möjligt – så bestämmas att årligen avgår halva antalet ledamöter. Såväl medlemmen som någon i dennes hushåll som deltar i lottens brukande äger rätt att inväljas på förtroende post, dock får inte mer än en från varje lott samtidigt inneha styrelseuppdrag i föreningen.

§ 13
Styrelsen konstituerar sig själv (ordförande, sekreterare, kassör firmatecknare) vid sitt konstituerande sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter årsmötet.

§ 14
Protokoll från styrelsens sammanträde, vari upptas namnen på närvarande ledamöter, de ärenden som förekommit till behandling och styrelsens beslut, skall justeras av ordföranden.

§ 15
Särskild garantiförsäkring är kassören samt ansvarighetsförsäkring för föreningen skall tecknas.

§ 16
Styrelsen skall se till att arrendeavtal, stadgar och övriga beslut, såsom ordningsföreskrifter och liknande efterföljs. Styrelsen bör ägna omsorg åt att medlemskadern får en allsidig sammansättning beträffande såväl ålder som barnfamiljer. Om alla lotter är uthyrda, har sökanden från flerbostadshus företräde vid utdelning av lediga lotter.
För styrelseledamöterna gäller:
-att ordföranden leder styrelsens arbete,
-att sekreteraren för protokoll vid förhandlingarna och sköter föreningens arkiv,
-att kassören för erforderliga räkenskaps-böcker, för medlemsregister, ombesörjer ut- och inbetalningar samt håller räkenskaperna tillgängliga om det av styrelsen eller revisorernas påfordras. Kassören bör inte, annat än högst tillfälligtvis, ha kontant i kassa högre belopp än 500 kr.

§ 17
Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen i hans frånvaro. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.

§ 18
Styrelsen har att tillse att föreningens egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel finns avsatta för reparation och nyanskaffning.

STYRELSENS BESLUTSFÖRHET

§ 19
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften – dock minst tre – av hela antalet ledamöter är närvarande. Är endast tre ledamöter närvarande fordras för beslut att dessa är ense. Deltar i sammanträdet fler än tre ledamöter, gäller som styrelsens beslut den mening som omfattas av flertalet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

§ 20
Räkenskaperna skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av årsmötet. Revisorerna utses för ett år i sänder med mandattid från årsmöte intill dess nästa årsmöte hållits. För varje revisor utses en suppleant. Till revisor kan ej väljas den som under det sist förflutna året varit kassör för föreningen.

§ 21
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12. Av styrelsen upprättade balans- samt resultaträkningar och av styrelsen avgiven förvaltingsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorernas tillhanda senast den 15 mars.

§ 22
Revisorerna skall årligen senast den 1 april avge revisionsberättelse. I berättelsen skall bland annat anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

FÖRENINGSMÖTEN

§ 23
Medlemsrätt att delat i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid årsmöte eller extra föreningsmöte har varje medlem en röst. Medlem får uppdra åt annan familjemedlem eller medlem i föreningen att utöva dennes rösträtt vid årsmöte eller extra möte. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem. Förutsättning för rösträtt och förtroendepost i föreningen är att medlemmen fullgjort sina ekonomiska och andra skyldigheter gentemot föreningen.
Årsmöte skall hållas årligen före april månads utgång. Kallelsen skall ske minst 14 dagar i förväg. Kallelse till extra föreningsmöte ska ske senast åtta dagar för mötets hållande, varvid skall anges de ärenden som mötet skall behandla. Kallelse till föreningsmöten skall utdelas eller sänds per post till samtliga medlemmar. I kallelsen anges de ärenden som skall förekomma. Vid föreningsmöte skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

ÅRSMÖTE

§ 24
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse behörigen skett.
2. Fastställande av röstlängd och dagordning.
3. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
4. Val av protokollförare.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
6. Styrelsens förvaltningsberättelse.
7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt balansräkningen.
11. Behandling av inlämnade motioner.
12. Bestämma om ersättning till årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer samt suppleanter för dem.
13. Framläggande av budget förslag och fastställande av avgifter.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Val av ledamöter i valberedning.
17. Övriga ärenden.
Vid årsmöte får andra ärenden inte företagas till avgörande än de som angivits i kallelsen eller beslutats som komplettering till dagordningen.

§ 25
Förslagsrätt till årsmöte tillkommer styrelsen, motionsrätt enskilda medlemmar. Motioner skall skriftligen inges till styrelsen senast 1 mars. Över inkomna motioner skall styrelsen avge yttrande.

§ 26
Årsmötet antar ordningsföreskrifter för området.

§ 27
Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra möte. Revisorerna må skriftligen, med angivande av skälet, föreslå att styrelsen skall utlysa extra möte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
Extra möte skall även av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål påfordras av minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar, dock minst 10.

OMRÖSTNIGSREGLER

§ 28
Alla frågor vid föreningensmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. Om så begärs skall dock omröstning och val ske slutet. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget. Vid val skall dock lika röstetal avgöras genom lottning.
FÖRENINGENS MEDEL

§ 29
Under räkenskapsår uppkommet överskott skall, efter täckning av från tidigare år balanserat underskott, tillföras föreningens kapital eller föras i ny räkning enligt årsmötets beslut.

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

§ 30
Beslut om upplösning av föreningen skall vara fattat på två möten, varav det ena skall vara årsmöte, och biträdas av minst ¾ av de närvarande medlemmarna. Föreningens behållna tillgångar skall användas till att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

§ 31
Beslut av ändring av dessa stadgar fattas av årsmöte. Såväl dessa stadgar som framtida ändringar skall godkännas av markägaren för att bli gällande.

Webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.