pdf icon De ursprungliga ordningsföreskrifterna blev antagna på ordinarie årsmöte den 26 mars 1985 och reviderades den 22 april 1998 och den 21 april 2004. År 2015 antogs ytterligare ordningsföreskrifter som supplement till de gällande. På årsmötet 13 juni 2020 antogs nya konsoliderade ordningsföreskrifter som ersätter alla tidigare versioner. Du kan ladda ner pdf med ordningsföreskrifter genom att klicka på ikonen till vänster.

Allmänna ordningsföreskrifter antagna på årsmötet den 13 juni 2020

Med verkan från årsmötet 2020 ersätter detta dokument alla tidigare versioner av föreningens allmänna ordningsföreskrifter.

Som kolonist och medlem i Tullinge koloniförening förbinder jag mig att bruka min lott för aktiv odling, följa nedanstående allmänna ordningsföreskrifter och därmed bidra till trivsel och samhörighetskänsla i föreningen.

Ordning och reda

1. Odling ska ske så att olägenhet inte uppstår för grannlotter och att området ger ett vårdat intryck.
2. Allmänna ytor ska hållas fria från bråte och får inte användas som uppläggningsplats.

3. Gångarna ska hållas fria från grenar, stenar och andra lösa föremål så att gräset obehindrat kan trimmas.

4. Lott ska vara tydligt märkt med lottnummer.

5. Ingen plockar något från annans lott utan lov från lottinnehavaren.

6. Det är inte tillåtet att ta växter, stenar och annat från en ledig lott som väntar på uthyrning. Det som lämnats kvar av förre kolonisten tillhör lotten.

7. Hund ska alltid hållas kopplad inom koloniområdet.

8. Bil ska parkeras på den befintliga parkeringsplatsen.

9. Bilkörning inom koloniområdet får inte förekomma annat än i undantagsfall för på- och avlastning av tyngre föremål. Körningen får endast ske på den anlagda vägen.

Måttbegränsningar

10. Högst 15 kvm per lott får anläggas som uteplats.

11. Inhägnad med maxhöjd 1 m får sättas upp runt lott om den inte skuggar grannlott.

12. Plantering av växter som är (eller så småningom blir) högre än 150 cm måste ske på så sätt att det inte orsakar besvärande skuggning av grannlotten.

13. Ingen byggnad får uppföras på kolonilott. Mindre växthus av plastmaterial kan sättas upp om det inte medför olägenhet för grannlott eller området i övrigt. Hör alltid med styrelsen innan du sätter upp sådan lätt konstruktion.

14. Spaljé och annan liknande anordning får sättas upp om den smälter in i omgivningen och inte medför besvärande skuggning av grannlotten.

Träd

15. Plantering av stora träd är inte tillåtet. Lågväxta träd (miniträd) får planteras endast efter styrelsens godkännande då rötter kan komma att skada vattenledningar beroende på var trädet planteras.

16. Befintliga träd inom koloniområdet får inte avverkas utan styrelsens medgivande.

Säsongstart

17. Lotten ska vara iordningställd (förberedd för odling) senast 31 maj.

Proaktiva åtgärder

18. Rensa ogräs regelbundet för att förhindra spridning till andra lotter. Var speciellt uppmärksam på invasiva växter och svårbekämpade ogrässorter.

19. Plantera inte invasiva växter inom koloniområdet. Finns sådana redan på lotten ska dessa tas bort. En lista med växter som avses finns på anslagstavlorna och på föreningens hemsida.

20. Tillämpa fyraårig växtföljd för att motverka virussjukdomar som övervintrar i jorden. Läs mer på hemsidan.

21. Vid angrepp av potatisbladmögel och därmed risk för spridning till andra lotter måste blasten omedelbart klippas ner och fraktas bort för destruktion.

22. Satsa på motståndskraftiga sorter av växter och buskar.

23. Svarta vinbärsbuskar angripna av gallkvalster måste grävas upp och destrueras.

24. Växtdelar angripna av sjukdomar får inte hamna i komposten. De ska packas i säckar och slängas på kommunens miljöstation.

Vattning

25. Påkoppling av slang får inte göras permanent så att det hindrar granne att ansluta sin slang. OBS! Slang får inte vara påkopplad på vattenposten då man lämnar koloniområdet. Lämna heller aldrig kvar vattennyckeln i kranen när du lämnar området.

26. Vattenspridare ska användas med omsorg och under begränsad tid. Spar på vattnet!

Kompost

27. Kompostering av växtavfall får ske på den gemensamma kompost-anläggningen men allra helst inom den egna lotten. Växter som drabbats av smittsamma sjukdomar (t.ex. potatisbladmögel) får inte komposteras inom koloniområdet.

28. Endast växtavfall får läggas på den gemensamma kompostplatsen. Undantag: ogräsfrön och vissa ogräsrötter (till exempel kvickrot, kirskål, åkerfräken, lupin mm) ska inte läggas i komposten.

Miljö

29. Det är förbjudet att använda giftiga och miljöfarliga ämnen i odlingarna.

30. Betade fröer bör inte användas.

31. Användning av plast i odlingen ska ske med återhållsamhet. Presenning eller annan plast får inte användas som täckning av jord, då sniglar och ormar trivs under dessa.

32. Kvistar, grenar och annat torrt trä/växtmaterial får slängas på högen som ska brännas, men inte föremål av plast, metall och annat oorganiskt avfall.

Trygghet och säkerhet

33. Grindarna ska alltid vara låsta. Detta för att hindra rådjur och andra ovälkomna gäster.

34. Lås redskapsboden när du lämnar koloniområdet.

35. Låna inte ut din nyckel till hänglåsen, förutom då du själv är bortrest och måste ha hjälp med vattning. Hör gärna i första hand om annan kolonist kan hjälpa dig.

36. Hör av dig till någon i styrelsen eller någon ur arbetsgruppen om du upptäcker tekniska fel (t.ex. läckande kranar), andra fel eller om du har förslag till förbättringar.

37. När du avslutar ditt medlemskap städa din lott så att den blir uthyrningsbar. Återlämna lottnyckeln till styrelsen så får du tillbaka din depositionsavgift.

 

Webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.